Add your job to system   

 ผู้แจ้ง (กรุณาระบุผู้แจ้ง)  ความสำคัญ
 วันที่แจ้งซ่อม  Problem
 เวลา(ไม่ต้องใส่อัตโนมัติ)  เรื่องที่แจ้ง
 หน่วยงานที่แจ้ง  
 รายละเอียด อาการเสียที่แจ้ง