ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลท่าเรือ

 โรงพยาบาลท่าเรือ เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักใกล้ สำนักงานเทศบาลท่าเรือ ต่อมาปี พ.ศ.2501ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และย้ายสถานที่ทำการมาตั้ง ณ โรงพยาบาลท่าเรือ ในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงโดยใช้สถานที่ทำการเดิม

ปี พ.ศ. 2525 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอท่าเรือ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,200,000 บาทเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 2 ไร่ 57 ตารางวา รวมกับพื้นที่เดิม 6 ไร่ 87 ตารางวา เป็นพื้นที่โรงพยาบาลทั้งหมด 8 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา และโรงพยาบาลท่าเรือได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 3,400,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด10 เตียง และได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเดิมมาเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ในปี พ.ศ.2533 โรงพยาบาลท่าเรือได้รับบริจาค อาคารผู้ป่วยขนาด 30 เตียง จากพระประเสริฐ โอภาโส วัดโคกกระต่ายทองและได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

โรงพยาบาลท่าเรือได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการของ อำเภอท่าเรือในการพัฒนาโรงพยาบาลทั้งด้าน อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการรณรงค์เพื่อให้บริการสุขภาพ เชิงรุกด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเช่น ปี พ.ศ. 2544 โรงพยาบาลได้รับบริจาคเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับงานกายภาพบำบัด มูลค่า 600,000 บาท จากเจ้าของโรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์

ปี พ.ศ. 2545 ได้รับเงินบริจาค จากพ่อค้า ประชาชน อำเภอท่าเรือและใกล้เคียง จำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ และปี พ.ศ. 2546 ได้รับบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากสโมสรโรตารี่สากล มูลค่า 602,000 บาท ได้รับบริจาคเครื่องเอ็กซ์เรย์ จากมูลนิธิพระมงคลบพิตร มูลค่า 670,000 บาท และ ได้รับเงินบริจาค จำนวน 1,904,000 บาท จากพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอท่าเรือ เพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงพยาบาล จำนวน 272 ตารางวา ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเนื้อที่ 9 ไร่ 16 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2547 โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค จากมูลนิธิแสงธรรมส่องไทยจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อใช้ใน การก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นใหม่แทนอาคารไม้หลังเดิมที่ชำรุด ซึ่งปัจจุบันได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยใช้ชื่ออาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่นายประมวล สภาวสุ เป็นอาคารให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟื้นฟูสภาพและการรักษาแก่ ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ใกล้เคียง

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแฟลต 3 ชั้นเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อาคาร

ปี พ.ศ. 2553-2554 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแฟลตครอบครัว 4 ชั้น สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อาคาร

ปี พ.ศ.2550-2560 โรงพยาบาลเข้าร่วมการพัฒนาด้านระบบงานคุณภาพและบุคลากร เช่น โครงการ Node HA , SHA CUP , DHSA , โครงการ Engagement for patient Safety