>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์การแพทย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563