Hospital Profile รพ.ท่าเรือ

สถิติจำนวนผู้เข้าดู

2.png2.png7.png4.png8.png
วันนี้37
เมื่อวาน142
สัปดาห์นี้365
เดือนนี้2571
ทั้งหมด22748

Visitor Info

 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-06-27

ประวัติของ โรงพยาบาลท่าเรือ

  การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล

        โรงพยาบาลท่าเรือ เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักใกล้สำนักงานเทศบาลท่าเรือ ต่อมาปี พ.ศ.2501ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และย้ายสถานที่ทำการมาตั้ง ณ โรงพยาบาลท่าเรือ ในปัจจุบัน

        ปี พ.ศ. 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงโดยใช้สถานที่ทำการเดิม

        ปี พ.ศ. 2525 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอท่าเรือ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มให้กับโรงพยาบาล จำนวน 2 ไร่ 57 ตารางวา รวมกับพื้นที่เดิม 6 ไร่ 87 ตารางวา เป็นพื้นที่โรงพยาบาลทั้งหมด 8 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา และโรงพยาบาลท่าเรือได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 3,400,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเดิมมาเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 และในปี พ.ศ.2533 โรงพยาบาลท่าเรือได้รับบริจาค อาคารผู้ป่วยขนาด 30 เตียง จาก        พระประเสริฐ โอภาโส วัดโคกกระต่ายทองและได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2533

        ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าเรือได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการของอำเภอท่าเรือในการพัฒนาโรงพยาบาลทั้งด้าน อาคาร  สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการรณรงค์เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเช่น ปี พ.ศ. 2544 โรงพยาบาลได้รับบริจาคเครื่องมือ  และอุปกรณ์สำหรับงานกายภาพบำบัด มูลค่า 600,000 บาท จากเจ้าของโรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์

        ปี พ.ศ. 2545 ได้รับเงินบริจาค จากพ่อค้า ประชาชน อำเภอท่าเรือและใกล้เคียง จำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ และปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลได้รับบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากสโมสรโรตารี่สากล มูลค่า 602,000 บาท ได้รับบริจาคเครื่องเอ็กซ์เรย์ จากมูลนิธิพระมงคลบพิตร มูลค่า 670,000 บาท และได้รับเงินบริจาค จำนวน 1,904,000 บาท จากพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอท่าเรือ เพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงพยาบาล จำนวน  272  ตารางวา ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเนื้อที่ 9 ไร่ 16 ตารางวา

        ปี 2547 โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค จากมูลนิธิแสงธรรมส่องไทยจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นใหม่แทนอาคารไม้หลังเดิมที่ชำรุด ซึ่งปัจจุบันได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยใช้ชื่ออาคารสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายประมวล สภาวสุ เป็นอาคารให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน การฟื้นฟูสภาพและการรักษาแก่ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ใกล้เคียง ในปัจจุบันโรงพยาบาลท่าเรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแฟลตที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งหมด 2 อาคาร 

        ปี 2552 –ปัจจุบัน โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค เพื่อพัฒนาระบบงาน จากผู้มีอุปการคุณ อย่างต่อเนื่อง  เช่น

             -เจ้าของโรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ บริจาคเงิน 1,000,000  บาท เพื่อพัฒนาจัดทำคลินิกโรคเรื้อรัง  

             -สโมสรโรตารี่ท่าเรือ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่อง Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง , เครื่อง Ultrasound  จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ                  จำนวน  2  เครื่อง

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร:

 1. พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ได้แก่

       - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆโรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่สีเขียวสวยงามเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ ได้รับความสดชื่นและ

         ผ่อนคลายขณะมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

       - ขยายสถานที่ส่วนบริการงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย เพื่อสามารถให้การดูแลผู้รับบริการได้

         สะดวกและรวดเร็ว

       2. ให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในแบบกายจิตสังคมบำบัดเป็นแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            และผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547

       3. โรงพยาบาลได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย

           หลักของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2544 , 2545 , 2547 , 2550 , 2551 , 2554

 1. โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน ระดับทอง ในปี 2547 -2556           
 2. โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน ในการก่อสร้างอาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ปัจจุบันอาคารเปิด      ดำเนินการแล้ว 
 1. ผ่านการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ( HCQA ) ระดับทองแดง เมื่อเดือนมกราคม 2553
 2. โรงพยาบาลสามารถป้องกันน้ำท่วมไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ในโรงพยาบาลได้ ปี  2553 และ 2554
 3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ระดับ 5  ปี 2557 
 4. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง  พฤษภาคม  2557
 5. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผ่านการรับรอง LA Re Accreditation เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2557
 6. งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์ ระดับดีเด่น ปี 2556  และผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรรฐานกระทรวงสาธารณสุข  ณ  วันที่  2  ตุลาคม  2557
 1. โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาคลินิก NCD  ผ่านคุณภาพ ระดับเยี่ยม ปี 2557  จากกรมควบคุมโรค
 2. ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ  ( Re Accreditation II ) เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์  2558
 3. ต้นแบบด้านการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอและทีมหมอครอบครัว (DHS-FCT) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

 

 

 

โรงพยาบาลท่าเรือ 440/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

โทร : 035-341186 แฟกซ์ : 035-341393

Copyright © 2017. All Rights Reserved.