โรงพยาบาลท่าเรือ

THARUEA HOSPITAL

Get Adobe Flash player

Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซค์

085680
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
135
148
135
84517
2353
4287
85680

Your IP: 54.90.92.204
2017-12-17 20:44

 

ประวัติของ โรงพยาบาลท่าเรือ

 การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลท่าเรือ เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ..2500 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักใกล้สำนักงานเทศบาลท่าเรือ

ต่อมา ปี พ..2501 ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และย้ายสถานที่ทำการมาตั้ง ณ โรงพยาบาลท่าเรือ ในปัจจุบัน

     ปี พ.. 2518  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงโดยใช้สถานที่ทำการเดิม

        ปี พ.. 2525  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอท่าเรือ ได้บริจาคเงินจำนวน  1,200,000 บาทเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มให้กับโรงพยาบาล จำนวน
2 ไร่ 57 ตารางวา รวมกับพื้นที่เดิม  6  ไร่ 87  ตารางวา      เป็นพื้นที่โรงพยาบาลทั้งหมด 8 ไร่ 1 งาน   44 ตารางวา และโรงพยาบาลท่าเรือได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลจำนวน   
3,400,000   บาท    เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด10 เตียง และได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเดิมมาเปิด
ดำเนินการเมื่อวันที่
1  พฤษภาคม   2528   และในปี พ..2533   โรงพยาบาลท่าเรือได้รับบริจาค อาคารผู้ป่วยขนาด 30 เตียง จากพระประเสริฐ
โอภาโส วัดโคกกระต่ายทองและได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
30 เตียงเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  .. 2533

    ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าเรือได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากชุมชน  องค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการของอำเภอท่าเรือใน
การพัฒนาโรงพยาบาลทั้งด้าน
   อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  และการรณรงค์เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกด้านต่างๆ  ตามนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเช่น
  ปี  .. 2544   โรงพยาบาลได้รับบริจาคเครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับงานกายภาพบำบัด มูลค่า 600,000 บาท
จากเจ้าของโรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์

   ปี พ.. 2545  ได้รับเงินบริจาค จากพ่อค้า ประชาชน อำเภอท่าเรือและใกล้เคียง จำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ
และปี พ
.. 2546  โรงพยาบาลได้รับบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากสโมสรโรตารี่สากล   มูลค่า  602,000 บาท ได้รับบริจาคเครื่องเอ็กซ์เรย์ 
จากมูลนิธิพระมงคลบพิตร มูลค่า 670,000 บาท และได้รับเงินบริจาค  จำนวน 1,904,000 บาท   จากพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอท่าเรือ
เพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงพยาบาล   จำนวน
 272  ตารางวา   ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเนื้อที่  9  ไร่  16  ตารางวา

        ปี 2547 โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค จากมูลนิธิแสงธรรมส่องไทยจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร 2  ชั้นใหม่
แทนอาคารไม้หลังเดิมที่ชำรุด ซึ่งปัจจุบันได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2551 โดยใช้ชื่ออาคารสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายประมวล  สภาวสุ
  เป็นอาคารให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน
การฟื้นฟูสภาพและการรักษาแก่ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ใกล้เคียงในปัจจุบันโรงพยาบาลท่าเรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการสร้างแฟลตที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งหมด  2   อาคาร

          ปี 2552 –ปัจจุบัน  โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค เพื่อพัฒนาระบบงาน จากผู้มีอุปการคุณ อย่างต่อเนื่อง  เช่นเจ้าของโรงเรียนแสนโกศิก
นุสรณ์บริจาคเงิน 1,000,000  บาท เพื่อพัฒนาจัดทำคลินิกโรคเรื้อรัง  สโมสรโรตารี่ท่าเรือ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่  เครื่อง
Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง ,  เครื่อง Ultrasound  จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ  จำนวน  2  เครื่อง

 

 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

 

   1.   พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์   ได้แก่

       - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆโรงพยาบาลให้เป็นพื้นที่สีเขียวสวยงามเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ ได้รับความสดชื่นและ ผ่อนคลายขณะมารับการรักษาที่
         โรงพยาบาล
     
- ขยายสถานที่ส่วนบริการงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย เพื่อสามารถให้การดูแลผู้รับบริการได้ สะดวกและรวดเร็ว

   2.   ให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในแบบกายจิตสังคมบำบัดเป็นแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         และผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.. 2547

   3.   โรงพยาบาลได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย

        หลักของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2544 , 2545 , 2547 , 2550 , 2551 , 2554

   4.   โรงพยาบาลได้ผ่านการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน ระดับทอง ในปี 2547 -2556           

   5.   โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน ในการก่อสร้างอาคารสมเด็จ

        พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ปัจจุบันอาคารเปิดดำเนินการแล้ว 

   6.   ผ่านการประเมินตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ( HCQA ) ระดับทองแดง เมื่อเดือนมกราคม 2553

   7.   โรงพยาบาลสามารถป้องกันน้ำท่วมไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ในโรงพยาบาลได้ ปี  2553 และ 2554

   8.  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ระดับ 5  ปี 2557 

   9.   โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง  พฤษภาคม  2557

  10.  ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ผ่านการรับรอง LA Re Accreditation เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2557

  11.  งานรังสีวินิจฉัย ผ่านเกณฑ์ ระดับดีเด่น ปี 2556  และผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  ณ  วันที่  2  ตุลาคม  2557

   12.  โรงพยาบาลดำเนินการพัฒนาคลินิก NCD  ผ่านคุณภาพ ระดับเยี่ยม ปี 2557  จากกรมควบคุมโรค

   13.  ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ  ( Re Accreditation II ) เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์  2558

   14.  ต้นแบบด้านการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอและทีมหมอครอบครัว (DHS-FCT) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

 

ผู้อำนวยการ รพ.ท่าเรือ

สื่อวีดีโอ

รายงานสรุปการประชุมกลุ่มผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด